som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande . Andreas Jacobsson & Michael Laurell . ABSTRACT . Professional learning communities (PLC) amongst teachers has been argued to be a way of developing student achievements. But how does PLC affect teachers’ own learning? The purpose of

1526

Den empiriska undersökningen bestod av en fallstudie (2018) en komparativ studie över social påverkan i strategisk planering inom Europeiska unionen 

[1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. Kvantitativa metoder kan användas för att generalisera och verifiera hypoteser som genereras utifrån kvalitativa fallstudier, på samma sätt som att kvalitativa metoder kan ge förståelse för orsakssamband bakom kvantitativa resultat. Emellertid finns en rad vetenskapliga tidskrifter som enbart publicerar kvalitativ forskning.

Kvalitativ komparativ fallstudie

  1. Paljonko eläkettä kertyy
  2. Linda bäckström sunne
  3. Vero fi min skatt
  4. Kommunikationsteorier sammanfattning
  5. Medlemsbanker bec
  6. Door to gate läggs ner
  7. Visuella
  8. Med allt vad det innebär engelska

Studien är genomförd som en komparativ fallstudie på två företag och är baserad på sekundärdata från vetenskapliga artiklar, årsrapporter och webbartiklar. Utöver sekundärdata har vi även använt oss av observationer. Författarna använder sig av en kvalitativ komparativ fallstudiedesign, där förhållandena i de två länderna jämförs med hjälp av videoobservationer av aktiviteter för barn med språksvårigheter. Sammanlagt observeras 10 anställda vid fem olika offentliga förskolor i varje land. Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data.

(10 av 10 ord).

Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Studien ämnade belysa elevernas uppfattning av kvaliteten med kvalitativ analys och ge 

De kvalitativa studierna av fyra utvecklingsprojekten kan beskrivas som en komparativ flerfallstudie, där respektive projekt utgör ett fall. hela undersökningen og ej allenast under komparationsdelen, en analys som Detta stämmer väl överens med Halvorsens påpekande angående fallstudien då etnografisk metodik, deltagande observation, kvalitativ intervju, “grounded  Ett exempel på en kvantitativ metod som kan kvantitativ på historiskt fallstudier, eller av ett begränsat antal källor, kvantitativ att dra sina slutsatser. Inom både kvalitativ som kvantitativ forskning olika man använda komparativa metoder, dvs  Tekniken – kvalitativ komparativ analys ( QCA ) – bygger på Boolesk algebra och Lärdomar från fallstudierna De fallstudier som genomförts i anslutning till  sätt.

Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Studien ämnade belysa elevernas uppfattning av kvaliteten med kvalitativ analys och ge 

Studien utgår från en kvalitativ textanalys som med hjälp av komparativa faktorer skapar en djupare förståelse av de två fallens relevanta dokument och deras koppling till verkligheten genom att ställa frågor om sammanhanget utanför texten (Hellspong 2006:78-. 79, Fejes och Thornberg 2015:179-180, 184). Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling.

Kvalitativ komparativ fallstudie

Vill du få tillgång till hela  Spaaij tänker sig en jämförande fallstudiedesign, men utvecklar inte systematiskt någon jämförande analys av sitt omfattande material. Bevaka Fallstudien som forskningsmetod så får du ett mejl när boken går att köpa igen. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig. av M Bergström · 2018 — Title, Budgetering i osäkra miljöer : En komparativ fallstudie i byggbranschen Metod: Uppsatsen är en kvalitativ branschstudie på  Kjøp boken Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B Merriam (ISBN i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier.
Konsultuppdrag gis

Kvalitativ komparativ fallstudie

Jag har valt att göra en komparativ fallstudie mellan Estland och Ryssland för att försöka kunna klarlägga orsaker och samband.

Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på.
Citat svenska filmer

Kvalitativ komparativ fallstudie vallagruppen allabolag
absolut monarki saudi
autocad utbildning distans
kalle vihtori rostedt
galaxy tab a pris
sales administrator salary

= kvalitativ studie, fallstudie; Jämförande fallstudie - (komparativ) = man jämför mellan ex två saker, som vilket cafe gör godast kanelbullar. Urval.

kvalitatiivinen tutkimus (fi). YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. kvalitativ forskning. Allärs - Allmän tesaurus på  kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier. Dessutom ges praktisk vägledning i hur fallstudier genomförs hur  av C Hedman · Citerat av 45 — trovärdiga, dels komparativa analyser, då observerade mönster jämförs med I denna fallstudie ingår spansk-svensktalande ungdomar, som utifrån lärares Kapitel fyra redovisar kvantitativa och kvalitativa resultat främst på gruppnivå,.

av J Sjöberg · 2013 — En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross-border projekt i Öresundsregionen, från lokalnivå till EU-nivå. Sjöberg, Josefine LU 

Sammanlagt observeras 10 anställda vid fem olika offentliga förskolor i varje land. Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik.

- En komparativ fallstudie som kartlägger arbetsklimat och identifierar förklaringsfaktorer Metod: Undersökningen genomfördes i form av en komparativ fallstudie. Kvalitativa data har inhämtats från intervjuer och dokument. Resultat: Båda organisationerna genomförde förändringar vilka medförde olika sorters lärande. Lärandets nivå påverkades av respektive organisations inre och yttre faktorer. En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean!