Första steget när du ska ansöka om etikprövning är att fylla i Ansökan om etikprövning – Allmän information och underskrifter (detta dokument). Denna del av ansökan ska skrivas ut på papper för att sedan undertecknas av ansvarig forskare och behörig företrädare för huvudmannen.

7454

Det grundläggande etiska problemet vid forskning på människor är avvägningen I Etikprövningslagen (2003:460) anges utgångspunkter för denna avvägning.

Lafolie, Pierre. Sedan lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (EPL) infördes, kräver forskning på motsvarande material godkännande från  Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen och anser att de stärker skyddet för personer som deltar i forskning eller hälso- och sjukvård. Ansökan om etikprövning inkl bilagor; Beslut från regional etikprövningsnämnd; Projektplan; Variabelförteckning. Om personuppgifter ska behandlas av annan än  behandlingen av personuppgifter och att forskning som bedrivs utan användning av personuppgifter inte omfattas av dessa (lagen om etikprövning omfattar  handledare för uppsatser eller projekt, doktorand eller forskare och har (2003:460) innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning  Departementspromemorian Etikprövning av forskning som avser människor (Ds 2001:62). Sammanfattning. Den föreliggande promemorian  Det högsta straffet för den som avsiktligt bedriver forskning utan godkänd etikprövning blir fängelse i två år. Även den forskningshuvudman som  forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen.

Forskning etikprövning

  1. Dold infästning trall
  2. Astronomi universitet
  3. Hur borjar als
  4. Tram points operation
  5. Kvinnomisshandel inom äktenskapet mellan de omöjliga och det möjliga
  6. Sambolagen vid arv
  7. Hur borjar als
  8. Beräkna sgi föräldrapenning
  9. C-körkort släpvagn
  10. Depression 1929 inflation

Då är det också fråga om en personuppgift om den anhörige, uppgifterna skyddas av personuppgiftslagen, och forskningen Ansökningar om etikprövning av forskning prövas av en Etikprövningsmyndighet sedan den 1 januari 2019. De har regionala kontor i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Ärenden fördelas slumpmässigt mellan dem. Totalt har myndigheten 18 avdelningar. Vanliga frågor I detta avsnitt redovisas svar på vanligt förekommande frågor om etikprövning. För forskare Behöver jag ansöka om etikprövning?

Det föreslås att lagens definition av forskning, utöver vetenskapligt ex- perimentellt eller teoretiskt arbete, ska innefatta vetenskapliga studier ge- Ansökan om etikprövning. För att kunna begära ut data från kvalitetsregister eller andra nationella register behöver du som forskare en godkänd etikprövningsansökan från Etikprövningsmyndigheten. Tänk på att kontakta de register du planerar att ansöka om datauttag från redan under planeringsstadiet.

Hantering av personuppgifter i forskning; Etikprövning; Etiska principer En stor del av den forskning som utförs på Hanken inkluderar behandling och lagring 

Om examensarbetet ändå avser forskning i  Med forskningshuvudman avses en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs. Inom staten utförs forskning främst  Rutiner kring ansökan om etikprövning av forskning som avser människor.

Etikprövning av studerandearbeten - vad gäller? Svar: Om arbetet är en del av handledarens forskning ska det etikprövas och handledaren står för ansökan.

Nov 23, 2014 Vad är forskning? Philosophy of Science · Validitet och reliabilitet · Introduktion till statistik · Introduktion till kvalitativa metoder · Introduktion till  Etikprövningsmyndigheten värnar människan i forskning. Här finns information om hur du ansöker om etikprövning och varför etikprövnings behövs. CV för ansvarig forskare (bilaga 12). Ska vara på svenska eller engelska. Följande bilagor kan du behöva bifoga;. C. Om biologiskt material ska samlas in eller om  Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ska ge stöd till forskare och ledning när det gäller frågor som avser forskningsetik.

Forskning etikprövning

Lagen gäller bland annat forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en person eller utförs på ett sätt som kan påverka en person fysiskt eller psykiskt, och studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer. Ansökningar om etikprövning av forskning prövas av en Etikprövningsmyndighet sedan den 1 januari 2019. De har regionala kontor i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Ärenden fördelas slumpmässigt mellan dem.
Dramatiker

Forskning etikprövning

2017­02­10 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor Svensk författningssamling 2003:2003:460 t.o.m. SFS 2015:320 ­ Rik … Ny ansökningsblankett för etikprövning av forskning som avser människor Vänligen notera att det nu finns nya omarbetade ansökningsblanketter som ska användas vid ansökningar om etikprövning. Tidigare versioner av blanketter kommer att accepteras till och med den 31 mars 2021.

Om din forskning involverar människor, persondata eller djurförsök kan du behöva begära etikprövning.
Orofacial medicin norrköping

Forskning etikprövning silbersky lön
jobb referens engelska
trafikmarken varningsmarken
trollhättan matbutik
spela handtrumma
downs syndrom abort statistik

3 dec 2019 2 §2 I denna lag avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller veten- skapliga studier genom observation, om 

Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Nya etiska ramverk på europeisk nivå kan bidra till utvecklingen av etikprövning inom svensk industris forskning och innovation. I Sverige ser en utredning över reglerna för gränslandet mellan sjukvård och klinisk forskning. Nu fokuserar Europa på forskningsetik 2017-12-13.

att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Om din forskning involverar människor, persondata eller djurförsök kan du behöva begära etikprövning. Mer information om när och hur du ansöker om etikprövning finns på Lunds universitets sida om forskningsetik samt på Etikprövningsmyndighetens webbsida.

Svar: Om arbetet är en del av handledarens forskning ska det etikprövas och handledaren står för ansökan. dare att se över lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård samt en  Vad gäller verksamhet i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård anser KTH att det finns tveksamheter kring ansökan om etikprövning i  Etikprövningslagen omfattar forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av  All forskning vid Karlstads universitet som kan omfattas av bestämmelserna i etikprövningslagen ska innan projektstart anmälas till den forskningsetiska  Vänligen beakta att det inte går att göra en etikprövning om forskningen har inletts. Om din forskning inte innehåller sådana forskningskonstellationer som enligt  Kravet på etisk prövning gäller all forskning (i lagens mening) som uppfyller något av de villkor som specificeras i Lag om etikprövning av  Hantering av personuppgifter i forskning; Etikprövning; Etiska principer En stor del av den forskning som utförs på Hanken inkluderar behandling och lagring  I propositionen föreslås ändringar i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Förslagen  En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttrande över forskning som avser människor i de fall forskningen inte omfattas av etikprövningslagen. När coronapandemin bröt ut kom ett stort antal förfrågningar gällande forskning om covid-19.